Timeline ng pagdating ng mga islam

Timeline ng pagdating ng mga islam

Ang mga propetang tumanggap ng mga aklat mula kay Allah ay tinawag na mga sugo.Sa tuwing ang mga aral ng propeta ay nasira ng mga tao si Allah ay nagpapadala ng panibagong propeta upang ibalik ang sangkatauhan sa Tuwid na Landas.Ito ay pamamaraan ng buhay na ganap na umaayon sa kalikasan, ng may katuwiran, lohika at agham.Ang arabik na salitang ‘Islam’, ay nangangahulugan ng kusang pagsuko sa kalooban ni Allah at pagsunod sa Kanyang mga kautusan.Ang kawing ng Risalah ay nagsimula kay Adan, kasama si Noe, Abraham, Ismael, Isaac, Lot, Jacob, Jose, Moises, at Hesus, at nagtapos kay Muhammad (sumakanilang lahat ang kapayapaan), bilang panghuling sugo ni Allah sa buong sangkatauhan.Ang ipinahayag na mga aklat mula kay Allah ay: ang Tora [Tawrat], ang Salmo [Zabur], ang Ebanghelyo [Injeel] at ang Qur’an.Although Muhammad died in 632, his followers, led by a series of four caliphs (Arabic: , “successor”) known as the Rightly Guided, continued to spread the message of Islam.Under their command, the Arab armies carried the new faith and leadership from the Arabian Peninsula to the shores of the Mediterranean and to the eastern reaches of Iran.

Because it is through writing that the Qur’an is transmitted, the Arabic script was first transformed and beautified in order that it might be worthy of divine revelation.

570–632), last in the line of Judeo-Christian prophets, received his first revelation in 610.

Muslims believe that the word of God was revealed to him by the archangel Gabriel in Arabic, who said, “Recite in the name of thy Lord …” (Sura 96).

Essential elements of the mosque were a minbar (pulpit) for the Friday sermon and a mihrab (prayer niche) set in the wall oriented toward Mecca.

Islam, ang relihiyon ng mahigit 1.2 bilyon sa mundo, na nagkaloob sa sangkatauhan ng nagkakaisang pananaw tungkol sa layunin ng ating pagkalikha at pag-iral, ang ating huling hantungan at ating lugar kasama ng ibang mga nilikha.

timeline ng pagdating ng mga islam-55timeline ng pagdating ng mga islam-33timeline ng pagdating ng mga islam-24

RISALAH ay nangangahulugan ng Pagkapropeta at Pagkasugo.

Join our conversation (56 Comments).
Click Here To Leave Your Comment Timeline ng pagdating ng mga islam.

Comments:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *